می توان با هر فشار هرزه دستی

بی سبب فریاد کرد

 

" آه ، من بسیار خوشبختم "

 

فروغ

/ 2 نظر / 3 بازدید
بی نام!

!!!

محمد

و خوشبختی تنها چند هجای گنگ است