فروغ جاودانه ی ما

بیش از اینها آه آری
بیش از اینها می توان خاموش ماند
می توان ساعات طولانی
با نگاهی چون نگاه مردگان ثابت
خیره شد در دود یک سیگار
خیره شد در شکل یک فنجان
در گلی بیرنگ بر قالی
در خطی موهوم بر دیوار
می توان با پنجه های خشک
پرده را یکسو کشید و دید
در میان کوچه باران تند می بارد

.

.

.

می توان چون آب در گودال خود خشکید
می توان زیبایی یک لحظه را با شرم
مثل یک عکس سیاه مضحک فوری
در ته صندوق مخفی کرد
.

.

.

می توان با هر فشار هرزه ی دستی
بی سبب فریاد کرد و گفت
آه من بسیار خوشبختم

 

به مناسبت زادروز فروغ، که بی حضور او و واژه های جادویی اش قطعا عاشقانه هایم شکل دیگری داشت و رنگ و بویی نداشت...

 

شعر عروسک کوکی با صدای فروغ فرخزاد (دانلود )

/ 2 نظر / 14 بازدید
بهنام!

روان فروغ و دل تو شاد!