سکوت...

نشسته بودیم گوشه کافه قدیمی و تو زل زده بودی به دستهایم ، نشسته بودی آنجا که نور چشمهای عسلی ات را روشن تر می کرد . از چشمهایم گفتی که در تاریکی بود و با این حال دقیقا هم رنگ چشمهایت بود . آنجا بودی، به شکل همان هنر پیشه همیشگی بودی یا در لباس خودت بودی ، نمی دانم. آنجا بودی ، درست روبه روی پنجره ای که به تاترشهر باز میشد و از سکوت می گفتی ، از سکوت من که آزارت نمی دهد و از سکوت دختری که آزارت می داد ، نپرسیده بودم چه کسی یا چرا و تو هم چیزی نگفتی...دست کشیدی پشت دستم

، انگشتهای باریک و بلندت را . دستهایم را دوست داشتی ... از نگاهت فرار کردم ، از دستهایت هم  . نمایشنامه می خواندم ، می خندیدی ، از آن خنده های معنی دار " حالا چه وقت نمایشنامه خواندن است " و من تا آخر جمله پاراگراف را برایت خواندم ، جمله ای که دوستش داشتم ،گفته بودی لحن صدایت را دوست دارم بیشتر بخوان و من کتاب را بسته بودم و دوباره به سکوت رسیده بودیم...سکوتی که دوستش داشتی ، سکوتی که این بار من را آزار می داد...و تو برای همیشه رفتی.

/ 5 نظر / 3 بازدید
زنی از جنس سکوت

سلام چه زیبا چه رویایی و چه ساکت [لبخند] موفق باشی نازنین[گل] [خداحافظ]

کیان

گفتم : که چیست فرق میان شراب و آب کاین یک کند خنک دل و آن یک کند کباب گفتا : که آب خنده ی عشق است درسرشک لیکن شراب نقش سرشک است در سراب ...................درود بر شما خیلی زیبا وجذاب بود بود با لحن محزونی سخن گفته بودید از آشنایی با این نوشته های جذاب خیلی خوشحالم امیدوارم وقت کنم تمام نوشته هایش را بخوانم .......موفق باشید بدود

علی

خب...هنرپیشگی هم شغلی است!

رضا

نفست را به باد اسفند بسپار شاید درست باشد که سالی یکبار پنجره ی خانه اش را باز می کند

محمد

خیلی لطیف بود و آدم رو کامل با خودش همراه میکرد [دست]