خاطرات " کریس دی برگ " در ایران

 

من هنوز ایران هستم و اینجا خیلی خوش میگذرد! من یک کمی هم فارسی

 

یاد گرفته ام مثلاً میدانم که ارواحنا له الفدا یعنی رهبری، معظم له هم یعنی رهبری، قدس الله نفسه هم یعنی رهبری، دامت افاضاته هم یعنی رهبری؛ اصلاً اینجا همه چیز یعنیرهبری! فقط آدم باید یکیشو یاد بگیره! حرف زدن اینها عین حرف زدن عربهاست فقط فحشهایشان فرق میکند! من هنوز رهبرشان را ندیده ام ولی فکر میکنم باید خیلی ورزشکارباشد چونکه در ایران هر روز تمام مردم را میفرستد پیاده روی خانوادگی که ما درامریکا بهش میگوئیم راهپیمائی! قرار است منرا ببرند پیشش برای دست بوس به همینخاطر به من نحوه غسل جنابت و احکام شب زفاف و حکم صیغه یاد داده اند و گفتند احتیاط واجب آن است کهریشت را نزنی! من اول فکر میکردم اینها فقط همین یکدانهامام را دارند تو نگو دوازده تای دیگر هم دارند که تازه یکیش را هم نمیدانند کجاست!

رئیس جمهور اینها خیلی آدم با حالیه و اینقدر مردم ایران را میخنداند کهنگو! خیلی هم راحت میشود دیدش؛ فقط لازم است یکجا یک سه پایه و دو تا دوربین بگذاریخودش هرجائی باشد فوری پیدایش میشود! خیلی هم مردم را سرگرم میکند مثلاً خودش پامیشود میرود یک جزیره میدهد به اماراتی ها بعد مردم را میفرستد جلوی در سفارتشان کهبگویند چرا جزیره ما را گرفتید! در ایران رئیس جمهورها حتماً باید دو دوره انتخاببشوند: یک دوره خرابکاری رئیس جمهوری قبلی را جمع و جور بکنند، یک دوره خودشان برایرئیس جمهور بعدی خرابکاری بکنند! عین ما که رئیس جمهورهایمان اول میزنند یک کشوریرا خراب میکنند بعدی همانجا را درست میکند و یک کشور دیگه را خراب میکند! احتمالاًآنها نمیدانند که این کار را در کشور خودشان هم میتوانند بکنند! یادم باشه وقتیبرگشتم به بوش بگویم اینها را!

دانشجوهای ایرانی خیلی آدمهای مهم وباسوادی هستند؛ هنوز یک ترم درس نخوانده یک چیزهائی میگویند که اینقدر مهم است کهآنها را می اندازند زندان! آدمهای موفق ایرانی هم برعکس همه جا هستند؛ اینطوری کهدر همه جا اگر یکنفر موفق باشد می آید کشورش، اینجا هرکی موفق باشد میرود از کشورش!به گمانم اینکه میگویند انقلابمان را صادر میکنیم همین باشد چون تمام کسانیکه یکچیزی حالیشان است صادر شده اند به بقیه جاهای دنیا! اینها یک مربی فوتبالی داشتهاند که همین پریروزا صادر شده به یک کشور دیگه! عینهو مورینیو!

در ایرانپلیس حساب همه چیز را از قبل میکند؛ مثلاً بقالی ها را می بندد که خانمها برای خریدبیرون نیایند تا آقایان مزاحمشان نشوند! اصلاً خیلی باحاله! اینها یک پلیس دارندکه بلد است از چکمه آدم هم روایت دربیاورد ! تازگیها میرود دم خانه های مردم میگویدمیخواهم ببینم چی توی شرکتها هست که خصوصی است و ما نباید بدانیم؟! بعد میگوینداینجا شرکت نیست خانه است میگوید من به هر حال حکم قضائی دارم میتوانم بیایم تو؛میگویند اگه میخواهی بگردی پس دیگه چرا بهانه شرکت میکنی؟ میگوید اصلاً شما زیاد حرفمیزنید بیائید برویم زندان! ازش خوشم آمده خیلی آدم قاطعی است! من فقط یک چیزی رانفهمیدم؛ آن هم اینکه اینجا اگر کسی نماز نخواند از اداره بیرونش میکنند بعد یکی ازپلیسهایشان را چون نماز جماعت خوانده بیرون کرده اند! فکر کنم اینجا آدمهای مهم نبایدنماز بخوانند! یادم باشه وقتی رفتم پیش آقا ازش بپرسم

پ.ن: از یک ایمیل

÷

/ 2 نظر / 5 بازدید
نیلوفر

الی جون جواب سوالتو توی وبلاگ خودم دادم [لبخند] از دسته تو دختر [زبان]

بی نام!

آهای خانم کوچولو! یکم مراقب خودت باش!