آموختم

 در 15 سالگی آموختم که مادران ازهمه بهتر می دانند ، و گاهی اوقاتپدران هم

در 20 سالگی یاد گرفتم که کار خلاففایده ای ندارد ، حتی اگر با مهارت انجام شود

در 25 سالگی دانستم که یک نوزاد ، مادر را از داشتن یک روز هشت ساعتهو پدر را از داشتن یک شب هشت ساعته، محروم می کند

در 30 سالگی پی بردم که قدرت ، جاذبه مرد است و جاذبه ، قدرت زن

در 35 سالگی متوجه شدم که آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد ؛بلکه چیزی است که خود می سازد

در 40 سالگی آموختم که رمز خوشبختزیستن ، در آن نیست که کاری را کهدوست داریم انجام دهیم ؛ بلکه دراین است که کاری را که انجام میدهیم دوست داشته باشیم

در 45 سالگی یاد گرفتم که 10 درصد از زندگی چیزهایی است که برای انساناتفاق می افتد و 90 درصد آن است کهچگونه نسبت به آن واکنش نشان میدهند

در 50 سالگی پی بردم که کتاب بهترین دوست انسان و پیروی کورکورانه بدترین دشمن وی است

در 55 سالگی پی بردم که تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت وتصمیمات بزرگ را با قلب

در 60 سالگی متوجه شدم که بدون عشق می توان ایثار کرد اما بدون ایثار هرگز نمی توان عشق ورزید

در 65 سالگی آموختم که انسان برای لذت بردن از عمری دراز ، باید بعد از خوردن آنچه لازم است ، آنچه رانیز که میل دارد بخورد

در 70 سالگی یاد گرفتم که زندگیمساله در اختیار داشتن کارتهای خوب نیست ؛ بلکه خوب بازی کردن باکارتهای بد است

در 75 سالگی دانستم که انسان تاوقتی فکر می کند نارس است ، به رشدوکمال خود ادامه می دهد و به محضآنکه گمان کرد رسیده شده است ،دچار آفت می شود

در 80 سالگی پی بردم که دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترینلذت دنیا است

در 85 سالگی دریافتم که همانا زندگی زیباست

گابریل گارسیا مارکز

/ 2 نظر / 3 بازدید
بی نام!

پس من خیلی وقته که 80 سالمه!

مهستا

کااااااااااش من الان بفهمم زندگی ایییییییینقدر زیباست! ممنون از یاد اوریت