همه لرزش دست و دلم از آن بود

که عشق پناهی گردد

پروازی نه         گريز گاهی گردد

آی عشق  آی عشق  آی عشق

چهره آبيت پيدا نيست

و خنکای مرهمی بر شعله زخمی

نه شور شعله بر سرمای درون

آی عشق  آی عشق  آی عشق

چهره سرخت پيدا نيست

شاملو

/ 1 نظر / 3 بازدید

salam be maa ham sar bezanin