من

سزاوار نگاهت نيستم من

پريشان صدايت نيستم من

تو می گويی که جان در بند من بود

نمی دانی که جانت نيستم من

برايم گفتنی ها را نگفتی

نگفتی آشنايت نيستم من

تو گفتی که دلی در پايم افتاد

ندانستی که عاشق نيستم من

در اين بيهوده راه سرد و تاريک

نه همپا  همسفر هم نيستم من

به اندوه دلم پی برده بودی

تو می دانی که سر خوش نيستم من

درونم می زند هر دم کسی بانگ

خدا را با که گويم کيستم من

/ 3 نظر / 4 بازدید
خلود

وبلاگ زيبا و بر محتوايی داريد... موفق باشيد... ..... تا آفتابي ديگر رهروان خسته را احساس خواهم داد ماه هاي ديگري در آسمان كهنه خواهم كاشت نورهاي تازه اي در چشم هاي مات خواهم ريخت لحظه ها را در دو دستم جاي خواهم داد سهره ها را از قفس پرواز خواهم داد چشم ها را باز خواهم كرد خواب ها را در حقيقت روح خواهم داد ديده ها را از پس ظلمت به سوي ماه خواهم خواند نغمه ها را در زبان چشم خواهم كاشت گوش ها را باز خواهم كرد آفتاب ديگري در آسمان لحظه خواهم كاشت لحظه ها را در دو دستم جاي خواهم داد سوي خورشيدي دگر پرواز خواهم كردخسرو گلسرخی

محمد

تو همينی! کسی که بخواد بشناسدت بايد خودشو خسته کنه، نه تو!

مهسا

يک نکته يادبگيريم... به من سر بزن منتظرم!!!